Що дає товариство пасічників в Україні

Лізо­лет­те Гет­терд. Член атес­тацій­ної комісії по бджіль­ниц­тву фе­дераль­ної землі Ба­ден-Вюр­темберг (Німеч­чи­на)

Бджо­лярі у Фе­деральній Рес­публіці Німеч­чи­ни відра­зу після ха­осу ос­танньої вій­ни  (виділе­но ред.) по­вер­ну­лися до існу­ючо­го де­сятиріччя­ми до то­го по­ряд­ку і обєдна­лися  на усій те­риторії країни в місцеві і ок­ружні то­варис­тва, рай­онні і зе­мельні гро­мади.

Усі гро­мади пасічників фе­дераль­ных зе­мель ут­во­рю­ють Німець­кий со­юз бджо­лярів (DІB), який пред­став­ляє інте­реси бджо­лярів на усій те­риторії Фе­дера­тив­ної Рес­публіки. Зе­мельні суспіль­ства бджо­лярів ве­дуть діало­ги з уря­дами своїх фе­дераль­них зе­мель (виділе­но ред.). У зе­мель­них суспіль­ствах объ­ед­нані ок­ремі то­варис­тва пасічників. Чле­ни місце­вих пасічних то­вариств яв­ля­ють­ся од­но­час­но і чле­нами зе­мель­ної гро­мади, яка за­хищає їх інте­реси і  до­пома­гає в різних си­ту­аціях.

Членс­тво у то­варистві пасічників  має бу­ти для кож­но­го бджо­ляра нор­мою: во­но дає й­ому ба­гато пе­реваг, які на­бага­то цінніші за щорічні членські внес­ки.

Стра­хуван­ня

У членські внес­ки то­вариств пасічників вклю­ча­ють­ся стра­хов­ка від нещ­сно­го ви­пад­ку, пра­вова стра­хов­ка, стра­хов­ка май­на і стра­хов­ка відповідаль­ності. Ос­тання з наз­ва­них стра­ховок є най­важ­ливішою, оскіль­ки зби­ток, на­несе­ний бджо­лами (ужа­лен­ня), мо­же бу­ти знач­ним! Од­но­го ра­зу бджо­ли на­шої ко­чової пасіки, що пра­цюва­ли на рапсі, так за­жали­ли ко­ня, що зна­ходив­ся не­пода­леку, що че­рез декіль­ка тижнів, нез­ва­жа­ючи на ве­тери­нар­ну до­помо­гу, й­ого до­вело­ся за­бити. Зби­ток об­числю­вав­ся ти­сяча­ми ма­рок. За­лиша­лося тіль­ки з вдячністю віднес­ти­ся до стра­хуван­ня відповідаль­ності з та­ким ма­лень­ким стра-хо­вим внес­ком і до солідар­ності пасічників.

Інші до­гово­ри стра­хуван­ня, що ук­ла­да­ють­ся че­рез то­варис­тво бджо­лярів, теж ду­же важ­ливі. Тіль­ки по­думай­те про збит­ки, які щорічно на­носять­ся пасічни­кам від хуліганс­тва і злодій­ства. В ць­ому ви­пад­ку вам тре­ба повідо­мити про ви­падок в поліцію і керівниц­тву то­варис­тва, яке зай­меть­ся фор­маль­ною сто­роною спра­ви. Вза­галі го­лова то­варис­тва має бу­ти лю­диною, до якої мож­на звер­ну­тися  у будь-який час з пи­тан­ня­ми будь-яко­го ха­рак­те­ру.

Інфор­мація

Зі всту­пом у то­варис­тво пасічників пов’яза­на підпис­ка на періодич­не  дру­кова­не ви­дан­ня пасічної гро­мади відповідної фе­дераль­ної землі, яка як мінімум ре­комен­дуєть­ся. Вартість трь­ох-чо­тирь­ох фунтів ме­ду в рік не мо­же зда­тися за­над­то ве­ликою ціною за важ­ли­ву інфор­мацію.

Ду­же цінни­ми є збо­ри то­варис­тва, на яких відбу­ваєть­ся обмін інфор­мацією, яка відно­сить­ся до місце­вих умов. Досвід ко­лег-пасічників мо­же ви­яви­тися ду­же ко­рис­ним; спіль­на племінна ро­бота сприяє роз­витку індивіду­аль­но­го бджіль­ниц­тва. Крім то­го, постій­но про­водять­ся семіна­ри і уч­бові кур­си, які доз­во­ля­ють роз­ши­рити знан­ня і підви­щити кваліфікацію, оскіль­ки бджіль­ниц­тво, як і інші га­лузі, не стоїть на місці, а роз­ви­ваєть­ся. Тут мож­на поз­най­оми­тися з пе­редо­вим на­уко­вим і прак­тичним досвідом, і бджо­лярям слід ви­корис­то­вува­ти та­ку мож­ливість.

Рек­ла­ма ме­ду

Знач­на пе­рева­га кож­но­го чле­на Німець­ко­го со­юзу бджо­лярів (всту­па­ючи в то­варис­тво пасічників ко­жен  ав­то­матич­но стає і чле­ном со­юзу) по­лягає в мож­ли­вості ви­корис­то­вува­ти  уніфіко­ваний по­суд для ме­ду і зе­лену га­рантій­ну смуж­ку, яка уп­ро­довж де­сятиліть є зна­ком, по яко­му відрізня­ють мед німець­ких бджо­лярів. Цей знак з реєстра­ций­ни­ми но­мера­ми от­ри­му­ють тіль­ки чле­ни со­юзу бджо­лярів. По них зав­жди мож­на вста­нови­ти по­ход­ження куп­ленно­го ме­ду. У сусідніх країнах теж існу­ють подібні сис­те­ми кон­тро­лю.

Кон­суль­тації

Не­залеж­но від ор­ганізації бджо­лярів у ба­гать­ох час­ти­нах Німеч­чи­ни є дер­жавні кон­суль­тан­ти по бджіль­ниц­тву (при уп­равліннях сіль­сько­го гос­по­дарс­тва), а та­кож фахівці з бджіль­ниц­тва (под­леглі службі ве­тери­нар­но­го наг­ля­ду). В зв’яз­ку з цим слід на­гада­ти, що ко­жен бджо­ляр по­винен за­реєстру­вати своїх бджіл у ве­тери­нар­но-епідеміологічній  касі! Наз­вані фахівці до­пома­га­ють кож­но­му пасічни­кові, навіть як­що він не є чле­ном то­варис­тва. Інфор­мацію про все мож­на от­ри­мати че­рез ор­ганізації пасічників, які на­дадуть її і тим, хто в них не вхо­дить.

Ко­мен­тар ре­дакції Звер­таємо ва­шу ува­гу на: 1) в Німеч­чині по­вер­ну­лися до ство­рен­ня то­вариств по всій країні не зва­жа­ючи «на ха­ос після вій­ни». 2) од­ну з за­дач і мож­ли­вос­тей обєднань пасічників: «вес­ти діалог з уря­дами фе­дераль­них зе­мель» (об­ласни­ми ор­га­нами вла­ди – по на­шому).

Ав­то­ризо­ваний пе­рек­лад  з нім. за кн. «Mein Bienenjahr» В.Со­лом­ки

ПАСІЧНИ­КИ СЬ­ОГОДНІ НЕ ЗНА­ЮТЬ ДЛЯ ЧО­ГО ЗБИ­РАТИСЬ В ПАСІЧНІ ОБЄДНАН­НЯ . ЖОД­НА З «ВСІЛЯ­КИХ» ГРО­МАДСЬ­КИХ СТРУК­ТУР НЕ ДАЄ РЕ­АЛЬ­НОЇ ВІДДАЧІ ПАСІЧНИ­КАМ НІ ПО ЖОД­НО­МУ З ПЕ­РЕЛІЧЕ­НИХ НІМЦЯ­МИ ПУНКТІВ (Час­тко­во мож­ли­во ли­ше нав­чання та обмін досвідом при зи­мових зустрічах0. По суті   В СТАТТІ ПРО­ПОНУ­ЮТЬ­СЯ «МЕ­НЮ»   ДЛЯ НО­ВОС­ТВО­РЮВА­НИХ ТО­ВАРИСТВ ПЕ­РЕВІРЕ­НЕ ЖИТ­ТЯМ.