Проблеми оздоровлення бджолами

5 і 16 жов­тня 2015 р. на базі ННЦ  «Інсти­тут бджіль­ниц­тва ім.. П.Про­копо­вича» відбув­ся V з’їзд апіте­рапевтів і апікон­суль­тантів-бджо­лярів Ук­раїни з міжна­род­ною учас­тю (з 12-ти країн), 172 учас­ни­ки, в т.ч. пред­став­ни­ки: Вер­ховної Ра­ди Ук­раїни,  14 об­ластей Ук­раїни, з 2-х Національ­них на­уко­вих центрів Ук­раїни, з 13 ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Європ, з 5 ліку­валь­но-профілак­тичних зак­ладів та клінічних са­наторіїв Ук­раїни, 5 гро­мадсь­ких ор­ганізацій Ук­раїни, 9 ви­роб­ни­чих центрів Ук­раїни.

. Ви­дано збірник ма­теріалів «Апіте­рапія Ук­раїни» на 498 стор. за ред. акад. О.І.Ти­хоно­ва.

Ва­силь СО­ЛОМ­КА

Вис­туп на V зїзді апіте­рапевтів і апікон­суль­тантів Ук­раїни)

Я прий­шов до вис­новку про без­засте­реж­не по­зитив­но­му впливі кон­такту з бджо­лами на ВСЕ жи­ве. У зв’яз­ку з цим про­тягом ос­танніх років я вив­чав досвід прак­тично всіх фахівців Ук­раїни (і не тіль­ки), які ко­рек­тно зай­ма­ють­ся «ву­лико­тера­пыєю». Ге­ог­рафія моїх поїздок на пасіки, де оз­до­ров­лю­ють­ся бджо­лами: Ананьїв, Косів, Ніжин, Харьків, Боб­ри­нець, Оліго­поль, Ром­ни, Макіївка, Тячів, Тис­ме­ниця, Му­качів, Біло­город­ка, Бо­яр­ка ,, Чу­додієво, Ал­ма­ти, Усть-Ка­мено­горськ, Ка­луга, Чер­ка­си, Львів , Оде­са, Київ, Поз­ди­мир …

По­буду­вав і екс­плу­атую три ро­ки біомо­дуль-піраміду, дав де­сят­ки кон­суль­тацій (в міру своїх знань і досвіду) і ділив­ся (обміню­вав­ся) ни­ми аж на трь­ох міжна­род­них кон­фе­ренціях з апіте­рапії, і на де­сят­ках семінарів і зустрічей в Ук­раїні (і не тіль­ки).

На ІІІ міжна­родній конф. по апіте­рапії в 2013 г … Я звер­нув ува­гу учас­ників на відсутність будь-яких ме­тодич­них ре­комен­дацій з ву­лико­терапії, навіть еле­мен­тарних. Нап­риклад, по са­нації біомо­дулів … На пов­ну не­виз­на­ченість з про­типо­казан­ня­ми … І зап­ро­пону­вав про­писа­ти в рішенні кон­фе­ренції: роз­ро­бити ме­тодичні ре­комен­дації з ви­корис­тання ву­лико­терапії і зат­верди­ти їх в ус­та­нов­ле­ному по­ряд­ку. І що ж ми маємо че­рез 2,5 ро­ку?

«Ву­лико­терапія» — ак­ту­аль­на і по­пуляр­на в Ук­раїні (і не тіль­ки) бур­хли­во роз­ви­ваєть­ся. То­му те­ма по­вин­на бу­ти дослідже­на і оп­раць­ова­на фахівця­ми (ме­дика­ми, фізи­ками …), а на­сам­пе­ред — апіте­рапев­та­ми. Є у нас і гро­мадсь­ка ор­ганізація «Все­ук­раїнсь­ка Асоціація апіте­рапевтів». У її «Ста­туті» за­писа­но: «спри­ян­ня на­уко­вим те­оре­тич­ним і прак­тичним роз­робкам з проб­лем апіте­рапії» 

Асоціація та­ки «роз­ро­дила­ся» прис­вя­тив­ши цілих дві сторінки (з 20) цій темі в «Ме­тодич­но­му посiбни­ку» (рис. 1), виділив­ши її єди­ну з усіх нап­рямків (!?) Апіте­рапії: До­даток 6 «Апідо­мик — ліку­ван­ня, омо­лод­ження, зцілен­ня». Вже сам лег­ко­важ­но-рек­ламний за­голо­вок вик­ли­кає сумнів у серй­оз­ності і знанні пи­тан­ня ав­то­рами … І як підтвер­джен­ня ць­ого та­кий ось «перл»:«Прин­цип дей­ствия ус­та­нов­ки ос­но­ван на соз­да­нии за счет дви­жущей­ся струк­ту­риро­ван­ной жи­вой эм­бри­ональ­ной жид­кости по тру­боп­ро­водам внут­ри апи­доми­ка хро­наль­но­го из­лу­чения – не­кой «суб­стан­ции» вре­мени, жи­вой ин­форма­ци­он­ной «мат­ри­цы жизни». «… Посібник» (бо­ронь Бо­же від та­ких посібників) на­писа­ний де­сять­ма ав­то­рами, се­ред яких є і ака­демік, і док­тор на­ук і навіть на­род­ний де­путат (ко­лишній) … Прик­ро (страш­но) і те, що ре­цен­зенти ць­ого «… посібни­ка» чо­тири (!) про­фесо­ри і всі док­то­ри на­ук ме­дич­них (один), біологічних (один), фар­ма­цев­тичних (два) …

Асоціацією по­ширю­ють­ся бро­шури «Апіака­деміі» (!): «Ву­лико­терапія — здо­ровя лю­дини», «Мінівуліко­терапія. Біоте­рапія бджо­лами »,« Уль­ете­рапия. Би­оте­рапия пче­лами». Ав­то­ри два віце-пре­зиден­ти все тієї ж «Асоціації …», один з яких і не лікар і не пасічник (та­ка от у нас «асоціація») … У першій з них відтво­рено ви­щена­веде­ний «до­даток 6» із заз­на­чен­ням кон­крет­но­го ав­то­ра — пре­зиден­та «Асоціації …» Ліку­ють ВСЕ, в т.ч. он­ко­логічні зах­во­рюван­ня, цук­ро­вий діабет, ту­бер­куль­оз ле­генів … і «єди­ним про­типо­казан­ням є індивіду­аль­на не­пере­носимість про­дуктів (?, В.С.) бджіль­ниц­тва». Збен­те­жити чим-не­будь ме­не важ­ко, але ЦЕ діста­ло. А ще со­ром­но і за ав­торів і за ре­цен­зентів з доб­рою по­лови­ною яких знай­омий осо­бис­то …

Я пе­рег­ля­нув за­писи в «Зо­шиті Діда Ва­силя» на цю те­му, публікації в жур­налі «Бджо­ляр­ский круг», нап­ра­цюван­ня апіте­рапевтів-ме­диків (Ук­раїни, Росії, Ка­зах­ста­ну), з яки­ми знай­омий осо­бис­то і їх знан­ня та про­фесіоналізм з ць­ого пи­тан­ня не вик­ли­кає сумніву (Па­щен­ко , При­дат­ченко, Ба­лаш, Бєло­усов, Смир­но­ва, Бер­ди­шев …) і склав таб­ли­цю з про­типо­казан­ня­ми до «ву­лико­терапії»

Таблиця

По Біло­усо­вуПо Смир­новійПо «АпіСпа»По Ба­лашу Асо­ци­ація апи­тера­певтів Ук­ра­ини
-Ви­сока тем­пе­рату­ра тіла
інфекційні хво­роби; ту­бер­куль­оз; яв­но ви­димі шкірні зах­во­рюван­ня

— цук­ро­вийдіабет;

— міома мат­ки;

Он­ко­логічні зах­во­рюван­ня

— епілепсія;

— гостріінфекційнізах­во­рюван­ня

-ви­сока тем­пе­рату­ра тіла;

— вагітність на будь-яких термінах;
Аб­со­лютні
-істин­на алергія до про­дуктів бджіль­ниц­тва

-он­ко­логічні зах­во­рюван­ня зло­якісноїпри­роди

-ту­бер­куль­оз (але не тубінфіко­ваних)

-ме­талізо­ванні конс­трукції все­редині ор­ганів (штучні суг­ло­би, внутрішнь­оче­репніплас­ти­ни та ін.)

Відносні:

-гостріінфекційнізах­во­рюван­ня

-ли­хора­доч­ний­стан

-но­вос­тво­рен­ня­доб­ро­якісноїпри­роди

-ве­ликікон­кре­мен­ти в жов­чно­муміхурі та нир­ках

-ви­раже­ний­ате­рос­кле­роз

Па­тоха­рак­те­ри­ологічний роз­ви­ток осо­бис­тості (син­дром гіпе­рак­тивності)
-всі зах­во­рюван­ня в стадіїде­ком­пенсації,
га­ряч­кові ста­ни, -су­дорож­ний син­дром, фобії, гострі за­пальні зах­во­рюван­ня та інфекції, он­ко­логічні зах­во­рюван­ня, алергія на про­дук­ти бджіль­ниц­тва
Гострі та хронічні інфекційні зах­во­рюван­ня у період за­гос­трен­ня;
вак­ци­нація (про­тягом од­но­го міся­ця після вак­ци­нації;

нир­ко­ва, печінко­ва, сер­це­ва і ле­гене­ва не­дос­татність зло­якісні пух­ли­ни;

хво­роба Аддісо­на;

діти до 5-ти років;

го­дуван­ня груд­дю;

цук­ро­вий діабет І ти­пу;

психічні роз­ла­ди
ал­лергия на про­дук­ты пче­ловодс­тва

Які-не­будь ко­мен­тарі поп­росту зайві …

Про «мініуль­ете­рапію» (ви­корис­тання пе­ренос­них кон­тей­нерів з бджо­лами) …

У ме­не ка­тего­рич­но не­гатив­на дум­ка про зас­то­суван­ня кон­тей­нерів з бджо­лами для будь-яких маніпу­ляцій з людь­ми. Бджо­ли в зам­кну­тому прос­торі бу­дуть або пригнічені, або збуд­жені не­волею, світлом, пе­ресу­ван­ня­ми ву­лика-кон­тей­не­ра … У пригніче­ному стані мож­ливі їх ви­порож­нення, які не при­бира­ють­ся ни­ми кіль­ка днів, а в збуд­же­ному — на кінчи­ку жал виділяєть­ся от­ру­та (на ць­ому прин­ципі по­будо­вані от­ру­тозбірни­ки бджо­линої от­ру­ти ).

Од­на з найбільш не­без­печних скла­дових от­ру­ти — міллітін (до 50%) лег­ко ви­паро­вуєть­ся і інга­ляції аро­мата­ми та­кого ву­лика (без нек­та­ру квітів, обніжжя, смол про­полісу …), але з екс­кре­мен­та­ми і меліти­ном не те що не­доречні, але й не­без­печні.

Ре­жими «про­цедур» в «ву­лико­терапії» …

Як­що прий­ня­ти гіпо­тезу (або аксіому) «апо­логетів» ву­лико­терапії, що бджо­ли спо­чат­ку «став­лять діаг­ноз», а потім всту­па­ють у «взаємодію» з ор­ганізмом пацієнта, то ви­никає пи­тан­ня: при 3-х пацієнтах на го­дину за літній день продіаг­носту­вати і проліку­вати 30 чо­ловік і навіть 10 чи мож­ли­во це? Ну не з при­ладом ж маємо спра­ву, а з ви­сокор­ганізо­ван­ною ма­сою біологічних об’єктів. А, зна­чить, і з інерцій­ною.

Та й пи­тан­ня гігієни та са­нації біомо­дулів якось ви­ника­ють …

Ви­ходя­чи з досвіду 3-річної екс­плу­атації двомісно­го біомо­дуля вва­жаю, що «по­зитив» мож­ли­вий, як­що «ле­жан­ка» біомо­дуль індивіду­аль­на (як білиз­на, та­поч­ки, зуб­на щітка …). А як­що курс 20 днів, то в цей час тіль­ки один і той же «пацієнт» для бджіл.

Місце­роз­та­шуван­ня оз­до­ров­чих ву­ликів

Не­одмінною умо­вою оз­до­ров­лення бджо­лами: спокій і ти­ша на пасіці … А біомо­дуль в ННЦ Інсти­тут бджіль­ниц­тва ім. П.Про­копо­вича сто­ять за 40 м від са­мої жва­вої ав­то­мобіль­ної тра­си в Києві.

Про­поную пов­торно про­писа­ти: «Асоціації апіте­рапевтів Ук­раїни роз­ро­бити ме­тодичні ре­комен­дації ви­корис­тання ву­лико­терапії і зат­верди­ти їх у вста­нов­ле­ному по­ряд­ку».

Пасічни­ки Ук­раїни вва­жа­ють «ву­лико­терапію» за­собом по­туж­ної про­паган­ди бджіль­ниц­тва. Вра­хову­ючи, що моя про­позиція на по­передній кон­фе­ренції проігно­рова­на, я зму­шений вчи­нити як бджо­ла, ко­ли від неї відма­ху­ють­ся. При відсут­ності пов­ноцінних «Ме­тодич­них вказівок» до по­чат­ку пасічно­го се­зону (1 квітня 2016) на Бджо­ляр­ско­му Крузі в Гра­дежзь­ку бу­де роз­гля­нуто пи­тан­ня про пе­реда­чу всіх ви­щепе­реліче­них «ме­тоди­чок» в комісію з лікарсь­кої ети­ки МОЗ Ук­раїни.

Як по­яс­ни­ти ті фе­номе­нальні ефек­ти, які приз­во­дять ба­гато ав­торів, в т.ч. і на­ведені чис­ленни­ми ав­то­рами, і мною в їх числі?

По пер­ше: ство­рю­ють­ся май­же іде­альні умо­ви для здо­рово­го сну — най­по­тужнішо­го ре­лак­сацій­но­го та ре­абілітацій­но­го за­соби (аро­мати, рівномірний шум, свіже повітря, фізіологічна тем­пе­рату­ра зни­зу).

По дру­ге: аро­моте­рапія на­яв­на при будь-яких ре­жимах про­цедур.

І на­решті «ефект Пла­цебо» ніхто не відміняв і в умо­ви пасіки та ек­зо­тики з бджо­лами він діє бе­зумов­но і ефек­тивно …

Крім то­го не­додослідже­но: 1) ви­корис­тання ре­зонан­сних акус­тичних біомо­дулів з бджо­лами … На­чала цих досліджень зак­ла­дені Цо­пою А.О;

2) на­копи­чен­ня (відбір) не­гатив­ної енергії розігрітим вос­ком. У кожній «ле­жанці» й­ого близь­ко пу­да … Це в роз­ви­ток досліджень Л.Валігу­ри («вос­ко­ва кімна­та»), Г.Бер­ди­шева і А.Ку­роч­ки …

На підставі нап­ра­цювань по ву­лико­терапії до кінця 2015 г «Пасіка Діда Ва­силя» ви­пус­тить кни­гу «СОН НА УЛЬ­ЯХ»,  в якій бу­дуть уза­галь­нені ав­торські нап­ра­цюван­ня і досвід біль­ше 20 фахівців Ук­раїни, Ка­зах­ста­ну, Росії, з яки­ми ав­тор знай­омий осо­бис­то і ви­сокий про­фесіоналізм яких не вик­ли­кає сумніву.