На могилі П.І.Прокоповича в день його народження

Пасіни­ки Ук­раїни відда­ли ша­ну Ве­лико­му Пасічни­кові

Со­лом­ка В.О. («ДіД Ва­силь») ви­конав свою клят­ву, яку дав на ць­ому місці в прош­ло­му році – пок­лав свою  кни­гу з ре­зуль­та­тами досліджень ву­лика Про­копо­вича прис­вя­чену 200-річчю з дня й­ого ство­рен­ня пасічним Генієм (див. БК2-14). Кни­га з ав­тогра­фами всіх учас­ників зустрічі пе­реда­на в му­зей Геть­мансь­ка сто­лиця.

Сум­но і бо­ляче бу­ло ди­витись на па­мят­ник П.І.Про­копо­вичу, вста­нов­ле­ний  ниш­ком в ве­ресні ми­нуло­го ро­ку  Чернігівсь­кою ОДА. Я не знай­шов жод­но­го учас­ни­ка відкрит­тя ць­ого па­мят­ни­ка… Чи­нов­ни­ки  прик­ри­лися пе­ред  вірогідним приїздом гос­тей кон­гре­су Апімондії скуль­пту­рою чи то з гіпсу, чи з білої гли­ни пок­ра­шеною брон­зо­вою крас­кою і че­рез пів ро­ку па­мят­ник  зна­ному в усь­ому світі Ук­раїнцеві має виг­ляд, який відповідає   рівню  ор­ганізації кон­гре­су  Апімондії в Ук­раїні. А гро­шики з бюд­же­ту, ма­буть,  як за брон­зо­вий …

До речі ні в пресі, ні  в інтер­неті  ми не ба­чили жод­ної інфор­мації що­до поїздки учас­ників кон­гре­су «до Про­копо­вича»…

Найбільш помітні фраг­менти руй­нації па­мят­ни­ка…

Особ­ли­во стає  прик­ро, ко­ли  порівнюю си­ту­ацію з па­мят­ни­ком П.І.Про­копо­вичу в Росії, на відкрит­тя яко­го бу­ла зап­ро­шена де­легація з Ук­раїни (див. БК 3-13). Брон­зо­вий па­мят­ник (вічний) відкри­то в при­сут­ності пасічної еліти Росії і  з пре­сою і те­леба­чен­ням.  Гор­жусь тим, що па­мят­ник по­том­кові знат­но­го ко­заць­ко­го ро­ду Про­копо­вичів  бу­ло до­руче­но відкри­ти  мені — по­том­кові  ко­заків  Лу­бенсь­ко­го пол­ку і під час відкрит­тя па­мят­ни­ка лу­нав  Гімн пасічників Ук­раїни на­писа­ний мною.  І «…ра­зом з бджо­лою всім на­шим роєм сла­вимо ми Ук­раїну!» лу­нало над росій­ськи­ми по­лями за 85 км від Мос­кви…