Лауреати Золотої відзнаки Бджолярського кругу «За рентабельну пасіку»

Найвищою нагородою в галузі пасічництва Золотою відзнакою Бджолярського Кругу «За рентабельну пасіку» нагороджені:

 

Ба­бен­ко В.Т. (м. Київ)

Ба­лаш М.І. (Ів.-Франківсь­ка)

Гай­дар В. А. (За­кар­патсь­ка)

Горб Б.С. (Дніпро­пет­ровсь­ка )

Гуслій Ю.М. (Чер­кась­ка)

Марк Гій­ме (Франція)

Даш­ке­вич І.Я. ( За­порізь­ка)

Дей­не­ка Ф.М. (Харківсь­ка)

Дмит­рук В.А. (Во­линсь­ка)

До­чинець В.М. (За­кар­патсь­ка)

Дя­чен­ко П.К. (м.Київ)

Єго­шин Р.А. (Сумсь­ка)

Єго­шин Л.Р. (Сумсь­ка)

За­баш­та О.Ф. (До­нець­ка)

Коб­цев  О.М.  (Чернігівсь­ка)

Комісар О.Д. (Київсь­ка)

Ло­хов В.Л. (Вінниць­ка)

Лев­ко В.М. (Львівсь­ка)

Ле­цин К.Я. (Ів-Франківсь­ка)

Ма­лихін В.Є. (До­нець­ка)

Ма­тюшен­ко В.І. (За­порізь­ка)

Мель­ни­чен­ко О.В. (Кіро­вог­радсь­ка)

Паламарчук В.П. (Кіро­вог­радсь­ка)

Папп В.В. (За­кар­патсь­ка)

Підне­бес­ний Д.Д. (Кіро­вог­радсь­ка)

Подрізан А.Г. (Пол­тавсь­ка)

Се­менюк В.В. (Вінниць­ка)

Со­рока А.В. (Харківсь­ка)

Сте­тюха О.В. (Сумсь­ка)

Те­рещен­ко С.О. (Ка­зах­стан)

То­порін В.О. (До­нець­ка)

Фе­рен­чук В.І. (Одесь­ка)

 

Положення про відзнаку

Най­ви­щою на­горо­да «Бджо­лярсь­ко­го Кру­гу» Зо­лота відзна­ка «За рен­та­бель­ну пасіку» (див. «БК1-08») на­город­жу­ють­ся пасічни­ки які внесли творчий вклад в розвіток бджіль­ництві Ук­раїни.
Щорічно на «Бджо­лярсь­ко­му Крузі» вру­чаєть­ся три відзна­ки. Ла­уре­ата­ми відзна­ки мо­жуть бу­ти бджо­лярі які:

– ма­ють річний об­сяг про­дукції не мен­ше 100 тис грн.;

– ділять­ся своїм досвідом підви­щен­ня рен­та­бель­ності гос­по­дарств;

– ма­ють учнів і послідов­ників;

– ма­ють ав­то­ритет се­ред пасічників.

Кан­ди­дату­ри на відзна­ку ви­сува­ють­ся зібран­ням спілки пасічників не ниж­че рай­он­ної з на­дан­ням про­токо­лу, або ж пасічни­ками Ук­раїни з на­дан­ням звер­нення до Ра­ди Кру­гу за не мен­ше ніж 10-ма підпи­сами. В про­токолі і звер­ненні при­водять­ся дані, які підтвер­джу­ють відповідність ви­могам до кан­ди­дата.

Рішен­ня що­до на­город­ження прий­маєть­ся Ра­дою Кру­гу (більшістю го­лосів) і зат­верджуєть­ся Кру­гом.

На­горо­да вру­чаєть­ся на Крузі (в перші вихідні жов­тня) най­старішим учас­ни­ком зібран­ня.