Бути гідним славних прадідів

Візит в Ук­раїну Пре­зиден­та Апімондії — од­но­го з найінфор­мо­ваніших бджо­лярсь­ких фахівців світу Жіля Ратія і зустріч з ним, бе­зумов­но, помітна подія в пасічно­му житті на­шої країни. На жаль, ціка­вою для всіх учас­ників бу­ла ли­ше зак­лючна час­ти­на зустрічі — й­ого вис­туп пе­ред кваліфіко­ваною і над­зви­чай­но уваж­ною а­уди­торією. Це бу­ло те, чо­го ми всі че­кали. Та й до­повідач по­веселішав…

Бу­ли і по­дарун­ки, в т.ч. і два то­ми «Виб­ра­них творів» П.І. Про­копо­вича і комп­лект жур­налів «Бджо­лярсь­кий круг»… Се­ред ціка­винок бджіль­ниц­тва світу він по­казав фо­то дво­коль­ро­вого ме­ду в одній банці і за­питав нас, як це ро­бить-ся…Після то­го, як я ска­зав й­ому, що про це на­писа­но в «БК4-09», він підсу­нув наші жур­на­ли до се­бе ближ­че…

А я по­ду­мав: «От як­би він ще і тво­ри на­шого Про-ко­пови­ча про­читав». І взнав би про те, що Ук­раїна — ма­ти стіль­ни­ково­го ме­ду, і що пе­ресув­на рам­ка з’яви­лася впер­ше в ву­ли­ках Про­копо­вича, як і розділь­на решітка, за­дов­го до решітки Га­нема­на. Втул­ко­вий ву­лик у свій час був най­дос­ко­налішим і про нь­ого на­писа­ли в ба­гать­ох ча­сопи­сах світу, навіть пер­ший но­мер (!) най­ав­то­ритетнішо­го сь­огодні ж. «Bee Journal» вий­шов з ма­люн­ком йо­го ву­лика. А й­ого ме­тоди ліку­ван­ня гниль­цю, по суті, як інфекцій­ної хво­ро­би… і на сь­огодні ви­корис­то­ву­ють­ся.

Він впер­ше в світі висіяв ме­доно­си й еко­номічно об­грун­ту­вав цей аг­ро­технічний прий­ом, а пер­ша в світі шко­ла бджіль­ни­цтва… Ну не зна­ють сь­огодні в світі, що це на­ше, ук­раїнсь­ке. Не зна­ють. І ма­буть, не взна­ють… Звідкіля? Бо ми на кон­гре­сах не вис­ту­паємо, в іно­зем­них на­уко­вих (та навіть і не­на­уко­вих) жур­на­лах не публікуємо­ся, сво­го на­уко­вого жур­на­лу не маємо, міжна­род­них кон­фе­ренцій не про­води­мо…

На­силу спро­мог­ли­ся ви­да­ти в Ук­раїні праці світо­вого Генія і то на ен­тузіазмі «дідів» та за пенсії ря­дових пасічників (див. спи­сок бла­годій­ників у кінці кож­но­го то­му). А як би гор­до і гідно ми виг­ля­дали пе­ред світо­вою пасічною спіль­но­тою, як­би во­ни взна­ли ли­ше про П.І. Про­копо­вича.

В день на­род­ження ве­лико­го Пасічни­ка на й­ого сплюн­дро­ваній ван­да­ла­ми мо­гилі мною бу­ла вис­ловле­на про­по­зиція до­веден­ня до світо­вої пасічної спіль­но­ти й­ого діянь. І 19-20 сер­пня на «Пасіці діда Ва­силя» відбу­лося чер­го­ве засідан­ня ре­дакцій­ної ко­легії по ви­дан­ню праць П.І. Про­копо­вича. Окрім пи­тан­ня про ро­боту над 3-м то­мом прий­ня­то рішен­ня про підго­тов­ку Фон­дом до кон­гре­су Апімондії в Ук­раїні в 2013 р. ви­дан­ня праць Про­копо­вича англій­ською мо­вою. Фон­дом вирішуєть­ся і пи­тан­ня фінан­су­ван­ня ць­ого не­деше­вого за­ходу. Є впев­неність, що в Ук­раїні є лю­ди і гідні, і не­бай­дужі.

У ць­ому числі ча­сопи­су по­даєть­ся знач­на час­ти­на ма­теріалів про бджіль­ни­цтво світу. Є і в на­шому бджіль­ництві до-сяг­не­ня світо­вого рівня (див. «БК»), але до­води­ти і про­пагу­вати їх статків не вис­та­чає. Тре­ба, тре­ба за­яв­ля­ти світові про бджіль­ниц­тво Ук­раїни. Ми гідні то­го! І на­ша ре­дакція пла­нує до кон­гре­су в Ук­раїні ви­пуск аль­ма­наху англій­ською мо­вою.