Лікування алкоголізму продуктами бджільництва

За ста­тис­ти­кою ал­ко­голіком стає кож­ний де­сятий ук­раїнець. Кож­ний рік від ал­ко­голю по­мирає біль­ше 40 тис. ук­раїнців. Та й кількість зло­чинів «по-п’яні» не­ухиль­но зрос­тає…

«ВВС», №10(328), 2008

При­чин ал­ко­голізму ба­гато і на пер­шо­му місці над­при­бут­ки від про­дажі ал­ко­голю, про що свідчить по­туж­на, а зна­чить і до­рогу­ща, рек­ла­ма. Ти­сяч­ної б долі тієї рек­ла­ми та на бджо­лині про­дук­ти… Цей ма­теріал зви­чай­но ж ту рек­ла­му не пе­рева­жить. Але не­хай це бу­де хоч ма­лень­ка крап­ли­на на шаль­ку те­резів на ко­ристь бджо­линих про­дуктів і, як­що во­на навіть одній лю­дині чи сім’ї за­ра­дить, то вже бу­де не мар­но…

Ліку­ван­ня від ал­ко­голізму є і до­сить ефек­тивне. І ме­дика­мен­тозне, і «джен-дзю те­рапія» (гол­ковко­люван­ня), і пси­хо­терапія (з «підши­ван­ням» чи «ко­ду­ван­ням»). Але ж во­но і не­деше­во, і не всім близь­ко, особ­ли­во сіль­ським жи­те­лям… А се­ло ж від ць­ого ли­ха сь­огодні чи не найбіль­ше по­тер­пає… Та й відірва­тись від робіт на­галь­них спро­буй зму­сити, як­що хво­рий ще не до кінця від гос­по­да­рства відвер­нувся. І спод­вигну­тись на рішу­чий і не­деше­вий крок   не­лег­ко. А

бджо­лині про­дук­ти ось во­ни у сусіда. І не до­рого, і по бар­те­ру (за мо­локо, чи за бу­ряки), а чи й «відтан­цю­вати» мож­на…

У моєму «Зо­шиті» за пер­шодже­релом за­ното­ваний ре­цепт всесвітньо відо­мого аме­рикансь­ко­го ліка­ря-на­туро­пата Д. Джарвіса. Ре­цепт цей ви, на­пев­но, знаєте. Він є в ба­гать­ох ме­дових по­рад­ни­ках… На всяк ви­падок, по­даю й­ого.

П’яно­му да­ють 6 чай­них ло­жок ме­ду (в чайній ложці орієнтов­но 7 г ме­ду). Че­рез кож­них 20 хв. ще двічі пов­то­рю­ють та­ку до­зу. Тоб­то за­галом 18 чай­них ло­жок ме­ду про­тягом 40 хв. Потім зно­ву три до­зи по 6 чай­них ло­жок кож­на да­ють че­рез кожні 20 хв. Нас­тупно­го дня, як тіль­ки хво­рий про­кидаєть­ся, да­ють ще три до­зи по 6 чай­них ло­жок з інтер­ва­лом 20 хв., потім кру­то зва­рене яй­це. Че­рез 10 хв. пацієнт одер­жує ще 6 чай­них ло­жок ме­ду. Сніда­нок має скла­дати­ся із 4 чай­них ло­жок ме­ду, склян­ки то­мат­но­го со­ку і шма­точ­ка не­жир­но­го м’яса.

На де­серт — ще 4 чай­них лож­ки ме­ду. Ре­зуль­тат ліку­ван­ня Джарвіс засвідчує прик­ла­дом: «То­вариш приніс п’яно­му (вже не п’яно­му) пляш­ку горілки на ве­черю, од­на­че той відсу­нув її і ска­зав, що біль­ше не хо­че пи­ти. На­далі він біль­ше ніко­ли в житті не брав до ро­та спир­тно­го!».

Та­ким чи­ном, пів кілог­ра­ма ме­ду за пів до­би за опи­саною схе­мою вик­ли­кало відра­зу до ал­ко­голю на все жит­тя!

Про­фесор В. Бе­резовсь­кий по­яс­нив мені це ди­во так. Вва­жаєть­ся, що прист­расть до ал­ко­голю пов’яза­на з нес­та­чею в ор­ганізмі калію. Мед же є чу­довим дже­ре­лом калію (36 мг/100 г) і й­ого вжи­ван­ня знач­но змен­шує ба­жан­ня ви­пити і навіть вик­ли­кає відра­зу до спир­тно­го, відчут­но по­лег­шує про­цес вит­ве­резіння. До речі, це ліку­ван­ня мож­на ефек­тивно

За Ер­лом Мінде­лом (ек­сперт № 1 в світі по вітамінах і хар­чу­ван­ню) в ал­ко­голіків, заз­ви­чай, бу­ває дефіцит і цієї міне­раль­ної ре­чови­ни (магнію). Він же ре­комен­дує: «Як­що п’єте ал­ко­голь — збільшіть вжи­ван­ня магнію». А щоб ви­чер­па­ти по­яс­нення чу­додій­ної си­ли цьо­го ре­цеп­ту до­дам ще й та­ке: магній ефек­тив­но зас­воюєть­ся у спо­лученні з кальцієм (кла­сич­не співвідно­шен­ня1:2). В обніжжі бджо­лино­му співвідно­шен­ня магнію з кальцієм близь­ке до кла­сич­но­го (5:14 мг/мл). А в «крап­лях» кальцію не­має вза­галі.

А щоб ви в ефек­тивність моїх по­рад повіри­ли роз­повім на­самкінець бай­ку.

Той ре­цепт, про який я вам повідав, впер­ше був опубліко­ваний в ж. «Пасіка», №4 за 2004 рік. А десь на­весні 2005 ро­ку за­теле­фону­вав  сіль­ський  бджо­ляр  з

про­дов­жи­ти. Так, нап­риклад, Ва­дим Яки­мович ра­дить в нас­тупні дні да­вати суміш квітко­вого пил­ку (обніжжя бджо­ли­ного) з ме­дом у співвідно­шенні 1:2 по 2 сто­лові лож­ки двічі на день. Це «зілля» знімає ду­шев­ну деп­ресію, пов’яза­ну з ви­хо­дом зі ста­ну гли­боко­го сп’яніння (за­пою). Прий­ма­ти про­тягом 20 днів.

Від се­бе до­дам: ефект від та­кого про­дов­жен­ня ліку­ван­ня по­яс­нюєть­ся тим, що в обніжжі бджо­лино­му калію май­же в 10 разів біль­ше (300 мг/100 г) ніж в ме­дові! І не тіль­ки в ме­дові… Приміром, моє порівнян­ня з ши­роко відо­мою міне­раль­ною до­бав­кою «Краплі Бе­реш-плюс» (див табл.) по­каза­ло, що од­но­ден­на порція обніжжя за кількістю калію пе­рева­жає од­но­ден­ну порцію цих кра­пель біль­ше ніж у 50 (!) разів, за вмістом магнію — у 6 (!) разів.

 

Ва­силь СО­ЛОМ­КА (“ДіД Ва­силь”)